Ročník 2019

27. ROČNÍK SOUTĚŽE MANAŽER ROKU

Připojte se k úspěšným manažerským osobnostem
Přihlašte se do soutěže o nejlepšího manažera/ku za rok 2019

 

Soutěž MANAŽER ROKU České manažerské asociace a partnerů je určena řídícím pracovníkům – manažerům, podnikatelům, lídrům. Vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší osobnosti v České republice. Zviditelňuje vítěze, ale i všechny finalisty, kteří postoupili do užšího výběru.

Soutěž MANAŽER ROKU má za sebou 26 let prezentace výsledků práce manažerů a jejich moderních, úspěšných metod řízení. Za tu dobu získalo titul Manažer roku a Manažerka roku 61 osobností, do finále postoupilo na 1600 úspěšných manažerů. Letošní 27. ročník akcentuje nástup digitálních technologií a moderní trendy v managementu a nabízí nové kategorie.

 

Přínosy pro účastníky soutěže

 • Srovnání s nejlepšími manažery v České republice
 • Benchmarking odborníků
 • Propagace, zviditelnění vítězů i všech finalistů
 • Networking
 • Účast na slavnostním galavečeru vyhlášení vítězů

 

Harmonogram

 • Nominace a přihlášky: září 2019 – únor 2020
 • Hodnotící proces: prosinec 2019 – březen 2020
 • Slavnostní vyhlášení výsledků: 29. dubna 2020

 

Kdo se může soutěže zúčastnit

 1. Manažer/manažerka působící v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.
 2. Manažer nemusí být občanem České republiky.
 3. Manažer, který funkci vykonává v České republice nejméně po 3 roky. Výjimkou jsou kategorie Mladý manažerský talent (do 35 let), Vizionář, Manažer malé a střední firmy, Manažer digitálního věku, kde účastníkovi soutěže stačí 2 roky působení v manažerské funkci.

 

Další předpoklad přihlášení do soutěže

Přihláška obsahuje závazek k uhrazení vložného 15.000,- Kč s DPH. Výjimku tvoří kategorie Mladý manažerský talent (do 35 let), kde je vložné 5000,- Kč s DPH.

 

K čemu slouží vložné:

 • ke vstupu manažera a partnera na slavnostní galavečer vyhlášení výsledků soutěže;
 • k vytvoření benchmarkingu od odborníků;
 • k propagaci vítězů a finalistů soutěže, jejich firem a organizací, vč. tištěné barevné brožury s uvedením všech finalistů soutěže;

 

Jak se do soutěže přihlásit

 1. Vyplněním přihlášky na manazerroku.cz a odevzdáním/zasláním do kanceláře ČMA na adrese: Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1 nebo na e-mail: gajdos@cma.cz
 2. Prostřednictvím nominace

Manažera mohou do soutěže nominovat právnické i fyzické osoby, a to prostřednictvím nominačního listu na www.manazerroku.cz nebo doručením nominačního listu do kanceláře ČMA na adresu: Václavské nám. 21/831, 113 60 Praha 1 nebo e-mailem na: gajdos@cma.cz; Důležité je sdělení, že nominaci s kandidátem osobně projednal a že nominovaný s tím souhlasí. Projektová kancelář ČMA zkontroluje správnost údajů, zkontaktuje nominovaného manažera, ověří jeho souhlas s nominací. Poté mu zašle přihlášku.

Oceňované kategorie

1. Manažer digitálního věku

Řídí organizaci zaměřenou na nové technologie. Dosahuje úspěchů hlavně v oblasti IT, tvorby softwarových aplikací a kybernetizace. Manažer, který úspěšně dokázal aplikovat moderní technologie ve své společnosti či organizaci.

2. Vizionář

Je schopen popsat svůj manažerský úspěch spojený se zavedením nového produktu nebo služby, které jsou zcela nové, nebo výrazně inovativní a posouvají jeho obor působnosti do budoucnosti a udává trend následného vývoje.

 

3. Manažer malého a středního podniku

Manažer malého podniku zaměstnává méně než 50 osob a roční obrat nepřesahuje 10 mil. €. Manažer středního podniku zaměstnává více než 50 a méně než 250 osob a roční obrat nepřesahuje 50 mil. €.

 

 

 

4. Zahraniční manažer

Úspěšný zahraniční manažer, který působí v zahraniční nebo české společnosti na území České republiky.

 

5. Mladý manažerský talent (do 35 let)

Mladý manažer do 35 let.

 

6. Průmysl a návazné obory (doprava, stavebnictví)

Manažer působící v některém z průmyslových či navazujících oborů jako je strojírenství, ICT, energetika, chemický průmysl, těžba a dobývání, hutnictví a slévárenství, vodní hospodářství, ale také doprava a logistika či stavebnictví aj.

 

7. Zemědělství

Manažer působící v zemědělské či navazující potravinářské výrobě.

 

8. Služby

Manažer působící v oblasti širokého spektra uspokojování individuálních či kolektivních potřeb. Zahrnuje bankovnictví, maloobchod, cestovní ruch, dodávky tepla a další služby.

 

9. Nezisková sféra (včetně kultury, sportu, zdravotnictví)

Manažer působící v neziskových a příspěvkových organizací. Sektor zahrnuje sociální služby, kulturu, nadace, sport, ochranu životního prostředí aj.

 

10. Veřejná správa (státní správa a samospráva)

Řídící pracovník působící v oblasti poskytování veřejných služeb a veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni. Zahrnuje například i správu veřejných financí.

Kdo získá ocenění

 • Manažer roku a Manažerka roku
 • TOP10 manažerů
 • Vítězové jednotlivých kategorií
 • Vítězové speciální kategorie – Inovace pro udržitelný rozvoj
 • Vítěz zvláštní Ceny mediálních partnerů

Odborným garantem a vyhlašovatelem kategorie inovace je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), sesterská organizace České manažerské asociace. U kategorie ceny mediálních partnerů jsou to spolupracující mediální partneři 27. ročníku MR.

 

Systém hodnocení finalistů

Probíhá na základě 4 kvadrantů metody Hoshin Kanri, kombinované s kriterii dle EFQM a je uveden v přihlášce.

 

Způsob hodnocení účastníků soutěže

 • Garantem hodnocení je odborná Hodnotitelská komise složená z odborníků (přehled na www.manazerroku.cz)
 • O konečném pořadí spolurozhoduje Národní komise složená z vyhlašovatelů soutěže, odborníků, partnerů (přehled na www.manazerroku.cz)
 • TOP 15 finalistů, kteří od Hodnotitelské komise obdrží nejvyšší počet bodů, budou pozváni k osobní prezentaci. Každý z navržených TOP 15 manažerů odprezentuje svůj manažerský příběh. Poté proběhne diskuze k prezentacím.
 • Hodnotitelská a Národní komise následně zvolí tajným hlasováním vítěze soutěže.

Kontaktní údaje

Ing. Ivo Gajdoš
kontakt pro přihlášky, nominace a partnery
mobil:  602 446 699
e-mail: gajdos@cma.cz

Karel Kahoun
projektový manažer
mobil:  605 322 434
e-mail: kahoun@cma.cz

PhDr. Milan Mostýn
kontakt pro média
mobil:  739 452 816
e-mail: mostyn@cma.cz