Vyznání účastnice 27. ročníku MR Halky Marethové

Vyznání účastnice 27. ročníku MR Halky Marethové

30 září, 2020

Ing. Halka Marethová, předsedkyně družstva KOVOS, družstvo Teplice je finalistkou 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU.

Ing. Halka Marethová
Předsedkyně družstva
KOVOS družstvo Teplice

 

Krédo: Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných.

V lednu 2018 se stala předsedkyní družstva. Cesta k této pozici vedla přes řadu podnikatelských aktivit, manažerských pozic a získávání zkušeností. Podnikala v různých oborech od provozování řemesel, obchodu, až po činnosti ekonomického, daňového a účetního poradenství. V roce 1998 nastoupila jako účetní do akciové společnosti KOVONA. Působila pak ve funkci vedoucí ekonomického úseku jak v a.s., tak i v dceřiné společnosti Kovos družstvo Teplice.

 Manažerský počin: Získání důvěry a respektu zaměstnanců celé firmy a navázání s nimi úzkého vztahu.

Krédo: Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Pro mě je nejdůležitější a největší úspěch získání důvěry a respektu zaměstnanců celé firmy a navázání s nimi jak úzkého pracovního vztahu, tak toho lidského. Od této skutečnosti se pak odvíjí právě dílčí úspěchy týmové, jakými jsou dobré ekonomické výsledky, úspěšný rozvoj a zefektivnění podnikových procesů.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

Nejdůležitější změnou je zavádění projektového řízení, kdy dochází k rozšiřování komunikace napříč jednotlivými úseky a stupni řízení. Začlenění pracovníků z nižšího stupně řízení do rozhodovacích procesů. Zjistili jsme, že pokud umožníme kompetentním zaměstnancům účastnit se konkrétních projektů, dochází nejen k větší úspěšnosti, lepší komunikaci, ale i větší kreativitě a flexibilnějšímu přizpůsobení změnám během realizace projektu.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Nástup digitalizace zasahuje přímo do managementu, pokud chceme být úspěšní, musíme se měnit a měnit i samotný chod firmy. Musíme naše procesy ve firmě přizpůsobit trhu i zákazníkům, musíme mít stále otevřené myšlení a být připraveni měnit firmu, a to za chodu. Co se týká převzdělávání pracovníků, toto vnímáme do budoucna jako velkou investici, kdy budou muset naši zaměstnanci projít procesem učení se novým dovednostem zaváděním automatizace a technologické digitalizace.

V současné době řešíme vzdělávání pracovníků, formou školení, případně pomocí dotačních projektů. Konkrétně to byl například workshop pořádaný Hospodářskou komorou s názvem „Jak na chytrý marketing bez rozpočtu“ nebo jsme se zapojili do projektu POVEZ II, což je projekt na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců, kdy absolventi kurzu získají osvědčení o rekvalifikaci.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše společnost/instituce?

Ekonomická výkonnost firmy je úzce spjata s vlivy životního prostředí, a proto se dostávají do čela právě tyto otázky a problémy týkající se jeho ochrany. Určitě je to dáno generační výměnou, jelikož nová generace tyto rizika vnímá daleko citlivěji, než tomu bylo v minulosti. Globálně toto riziko mohou ovlivnit především největší hráči světových ekonomik, ale my bychom měli tyto rizika vnímat a snažit se je pomocí konkrétních měřitelných kroků řešit. Naše firma například instalovala v loňském roce novou neutralizační stanici, která nám pomáhá s čištěním průmyslových odpadních vod vzniklých povrchovou úpravou výrobků. Naší dlouhodobou strategií máme jasno ve svém poslání, že jdeme cestou udržitelnosti rozvoje s cílem zmírnit negativní vlivy na životní prostředí.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Přijetí nominace do soutěže MANAŽER ROKU je pro mne velkou výzvou a příležitostí porovnat a vzájemně si vyměnit své zkušenosti a výsledky s ostatními manažery malých a středních podniků v České republice.