Novinky a Tiskové zprávy

Vyznání účastnice 27. ročníku MR Halky Marethové

Ing. Halka Marethová, předsedkyně družstva KOVOS, družstvo Teplice je finalistkou 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. V lednu 2018 se stala předsedkyní družstva. Cesta k této pozici vedla přes řadu podnikatelských aktivit, manažerských pozic a získávání zkušeností. Podnikala v různých oborech od provozování řemesel, obchodu, až po činnosti ekonomického, daňového a účetního poradenství. V roce 1998 nastoupila jako účetní do akciové společnosti KOVONA. Působila pak ve funkci vedoucí ekonomického úseku jak v a.s., tak i v dceřiné společnosti Kovos družstvo Teplice. Představujeme vám její názory na níže uvedené otázky i vysvětlení, proč vstoupila do soutěže.

 

Krédo: Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Pro mě je nejdůležitější a největší úspěch získání důvěry a respektu zaměstnanců celé firmy a navázání s nimi jak úzkého pracovního vztahu, tak toho lidského. Od této skutečnosti se pak odvíjí právě dílčí úspěchy týmové, jakými jsou dobré ekonomické výsledky, úspěšný rozvoj a zefektivnění podnikových procesů.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

Nejdůležitější změnou je zavádění projektového řízení, kdy dochází k rozšiřování komunikace napříč jednotlivými úseky a stupni řízení. Začlenění pracovníků z nižšího stupně řízení do rozhodovacích procesů. Zjistili jsme, že pokud umožníme kompetentním zaměstnancům účastnit se konkrétních projektů, dochází nejen k větší úspěšnosti, lepší komunikaci, ale i větší kreativitě a flexibilnějšímu přizpůsobení změnám během realizace projektu.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Nástup digitalizace zasahuje přímo do managementu, pokud chceme být úspěšní, musíme se měnit a měnit i samotný chod firmy. Musíme naše procesy ve firmě přizpůsobit trhu i zákazníkům, musíme mít stále otevřené myšlení a být připraveni měnit firmu, a to za chodu. Co se týká převzdělávání pracovníků, toto vnímáme do budoucna jako velkou investici, kdy budou muset naši zaměstnanci projít procesem učení se novým dovednostem zaváděním automatizace a technologické digitalizace.

V současné době řešíme vzdělávání pracovníků, formou školení, případně pomocí dotačních projektů. Konkrétně to byl například workshop pořádaný Hospodářskou komorou s názvem „Jak na chytrý marketing bez rozpočtu“ nebo jsme se zapojili do projektu POVEZ II, což je projekt na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců, kdy absolventi kurzu získají osvědčení o rekvalifikaci.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše společnost/instituce?

Ekonomická výkonnost firmy je úzce spjata s vlivy životního prostředí, a proto se dostávají do čela právě tyto otázky a problémy týkající se jeho ochrany. Určitě je to dáno generační výměnou, jelikož nová generace tyto rizika vnímá daleko citlivěji, než tomu bylo v minulosti. Globálně toto riziko mohou ovlivnit především největší hráči světových ekonomik, ale my bychom měli tyto rizika vnímat a snažit se je pomocí konkrétních měřitelných kroků řešit. Naše firma například instalovala v loňském roce novou neutralizační stanici, která nám pomáhá s čištěním průmyslových odpadních vod vzniklých povrchovou úpravou výrobků. Naší dlouhodobou strategií máme jasno ve svém poslání, že jdeme cestou udržitelnosti rozvoje s cílem zmírnit negativní vlivy na životní prostředí.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Přijetí nominace do soutěže MANAŽER ROKU je pro mne velkou výzvou a příležitostí porovnat a vzájemně si vyměnit své zkušenosti a výsledky s ostatními manažery malých a středních podniků v České republice.