Čeští manažeři: Motivujte zaměstnance vlastním příkladem

Čeští manažeři: Motivujte zaměstnance vlastním příkladem

19 prosince, 2013

Osobní příklad je klíčovým motivačním faktorem pro zaměstnance. Shodují se na tom v anketě dvě třetiny tuzemských manažerů, finalistů soutěže MANAŽER ROKU. Současně poukazují na to, že takový přístup by měl být výrazněji uplatňován ve státní a veřejné správě a v politice.

„Řada tuzemských manažerů je svou pracovitostí, poctivostí, společenským uznáním příkladem pro své pracovníky. Podle mých zkušeností je potřeba k lidem mít osobní přístup, mluvit s nimi, umět ocenit jejich práci a poděkovat jim. I tak se posiluje sounáležitost k firmě a motivují zaměstnanci,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz je společně s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a Českou manažerskou asociací ČR spoluvyhlašovatelem uvedené soutěže.

 

Jak také vyplynulo z šetření, na které odpověděla stovka manažerů – finalistů dřívějších ročníků soutěže MANAŽER ROKU, právě pochvala, podpořená třeba i jejím zveřejněním mezi ostatními zaměstnanci společnosti, a zdánlivě překvapivě i konkrétní osobní kritika, je silným motivačním faktorem. Motivuje rovněž důvěra zaměstnanců ve vlastní vedení firmy a prostor pro osobní iniciativu, tvůrčí přínos. Respondenti zmiňují také důležitost pestrosti práce a změny stereotypů. Motivační efekt má rovněž již zmíněná intenzita komunikace a její role v udržování týmového ducha.

 

Jan Wiesner, prezident KZPS k tomu říká: „Manažer nemotivuje své podřízené jen k řešení současných úkolů, ale i k přemýšlení z hlediska budoucnosti, vlastní práce podřízeného i společnosti jako celku. Dnes sice nemůžeme přesně říci, jak se věci budou vyvíjet, určité zákonitosti ale platí stále. Motivovat znamená i rozvíjet a podporovat mezilidské vztahy, vytvářet vazby mezi rodinami, podněcovat společné mimopracovní aktivity. Alespoň mně se to vždy vyplatilo.“

Jistě zajímavé zjištění je, že stabilní práci jako významný motivační faktor zmínila v šetření více než desetina dotázaných.

Téměř všichni manažeři se shodli v potřebě zařadit do mixu motivace finanční stimuly formou prémií a bonusů, případně podílů na zisku (ty jsou ale uplatňovány zejména u vedoucích pracovníků). Obvykle jsou finanční bonusy výraznější u vedoucích pracovníků než u řadových zaměstnanců.

Velkou roli hrají kromě finančních rovněž nefinanční stimuly, i ty se vyskytovaly v odpovědích velké většiny (zhruba 90 %) dotázaných. Význam mají zejména klasické stimuly typu stravenek, kulturních a sportovních akcí, životního pojištění. Mezi velmi účinné stimuly patří rovněž možnost vzdělávání, ať již firemního nebo mimofiremního (například vysokoškolského) s podílem firmy, a možnost kariérního růstu. Všichni manažeři se shodují na potřebě nastavit finanční stimuly tak, aby byly jasné, měřitelné, splnitelné (zaměstnanec musí mít možnost je ovlivnit) a spravedlivé při rozdělování.

Stimulační význam má i dostatečná průběžná informovanost zaměstnanců o výsledcích firmy i jejím výhledu – tuto položku zmínila zhruba polovina dotázaných. „Součástí motivace je i jasné a poctivé informování zaměstnanců manažery o budoucích rizicích ve vývoji firmy – když lidé znají rizika předem, lépe se s nimi vyrovnají a mají také pocit, že jsou pro firmu důležití, že s nimi firma při překonávání problémů počítá.“ Jak také dodává, „propracovanost motivačního systému je významným indikátorem ekonomického stavu společnosti. Firmy, které se ocitají v ekonomických problémech, začnou ořezávat motivační prvky mzdy, protože jim chybí prostředky na ně, „ uvádí k výsledkům šetření Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Právě schopnost manažera motivovat své podřízené hraje v kritériích soutěže MANAŽER ROKU významnou roli. Další informace o soutěži naleznete na webové stránce www.manazerroku.cz.

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

– nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

 

Kontakty pro média

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

Dr. Rastislav Lukovič, Tajemník soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, tel./fax: +420 241 431 149, e-mail: lukovic@cma.cz