Setkání s manažery Středočeskéh kraje a Prahy

Setkání s manažery Středočeskéh kraje a Prahy

24 listopadu, 2014

Setkání oceněných manažerů v soutěži MANAŽER ROKU s hejtmanem Středočeského kraje

mr_20Celá foto-galerie z 215. Manažerského klubu ČMA zde

 

Místo: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Termín: úterý, 7. 10. 2014, 10:00 – 12:30
Účast: 31 manažerů a manažerek

Program:

10:00 Zahájení a moderování – Rastislav Lukovič, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., prezident ČMA
10:10 Představení oceněných manažerů soutěže MR – Rastislav Lukovič
10:30 Podpora podnikání ve Středočeském kraji – vystoupení hejtmana
Aktivity v rozvoji regionální oblasti – Karel Horčička, radní KÚ pro region.oblast
Aktivity ČMA k rozvoji podnikání – Pavel Kafka
10:50 Oznámení o založení ČMA Regionálního klubu Střední Čechy – Jan Žáček
10:50 Diskuse k aktuálním otázkám rozvoje podnikání v kraji
12:10 Informace o soutěži MANAŽER ROKU 2014 – Pavel Kafka
12:15 Neformální diskuse

ZÁPIS diskuse

Ing. Miloš Petera
Ve svém vystoupení informoval o prioritách zastupitelstva Středočeského kraje. Mezi ně patří:

  • zlepšení spolupráce s Hlavním městem Praha v oblasti turistického ruchu
  • efektivnější čerpání prostředků z EU fondů
  • prohloubení spolupráce na úrovni krajské tripartity, zejména z hlediska regionálního rozvoje
  • vyřešení klíčových problémů v krajské dopravní infrastruktuře, zejména propojení R7 a R8 u Kralup, D11 a D1 u Lahoviček a Říčan, realizaci neodkladných oprav některých mostů
  • využití možností spolupráce s Čínou, kde byla podepsána partnerská smlouva kraje se dvěma provinciemi v oblasti rozvoje turistického ruchu, dále v leteckém průmyslu, službách, kulturní výměně, výstavbě komunikací. Garantem a koordinátorem této spolupráce za Středočeský kraj byl jmenován pan Jan Kohout, bývalý ministr zahraničních věcí ČR
  • zkvalitnění služeb ve zdravotnictví a v sociálních službách, kde se od příštího roku mění pravidla dotační politiky státu a některé služby a sociální dávky bude zajišťovat přímo kraj, který má ve své kompetenci téměř 800 zařízení sociálních služeb
  • efektivnější čerpání a realizace investic do budování infrastruktury, dopravy a školství, např. rozšíření vědeckotechnických parků, budování školek apod

Mgr. Karel Horčička
Informoval o spolupráci s Hospodářskou komorou, realizovaných a připravovaných podnikatelských misích v Bruselu, v Itálii, Číně a v Polsku. Zdůraznil potřebu lepší vzájemné informovanosti o aktivitách, včetně práci v Komisi pro rozvoj podnikání Středočeského kraje. Upozornil na možnost spolupráce při sestavování aktualizovaného katalogu brownfieldů pro domácí a zahraniční investory jako podkladu k prezentaci na největším investičním veletrhu v Evropě URBIST INVEST. Dále informoval o aktivitách KÚ ke zkvalitnění dopravní obslužnosti. Ke zlepšení propojení centra s okolím navrhuje připravovat projekty na bázi tzv. vlakotramvaje. Zatím to neumožňuje legislativa, ale tyto projekty se dají realizovat s výrazně nižšími finančními náklady.

Ing. Josef Kubiš
Informoval o aktivitách Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR a nabídl možnost užší spolupráce s Komisí pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Hejtman pan Petera mu doporučil aby se přímo obrátil na vedoucího odboru ŽP a zemědělství pana Ing. Josefa Keřku (tel.: 257 280 396).

Ing. Zdeněk Pistora
Informoval o možnostech aktivní účasti kraje a podnikatelských subjektů na připravovaných projektech v Tatarstánu, v republice Ruské federace. Je připraven poskytnout podrobnější informace a kontakty (zdenek.pistora@volny.cz)

Ing. Pavel Kafka
Upozornil na zatím nezodpovězenou otázku paní PhDr. Dany Čapkové, jednatelky PB – Vyšší odborná škola a SŠ managementu, s.r.o., která se minulý rok ptala jakým způsobem kraj podporuje vyšší odborné školy a jaké stanovisko dává k zařazování nových vzdělávacích programů VOV v rámci akreditačního procesu. Jmenovaná upozornila na neřešenou situaci v postavení vyšších odborných škol v české vzdělávací soustavě. V září 2013 bylo veřejné slyšení v Senátu P ČR k petici postavení a zachování VOŠ v ČR. Mgr. Karel Hočička slíbil situaci projednat s příslušným ředitelem odboru školství a dát písemnou odpověď.

JUDr. Rostislav Dvořák
Rozebral své osobní zkušenosti z účasti na manažerských soutěžích v ČR, a to MANAŽER ROKU, Podnikatel roku a Firma roku, kterých se opakovaně zúčastnil z pozice předsedy VÝVOJ, výrobní družstvo Třesť. Za nejpropracovanější považuje soutěž MANAŽER ROKU. Zdůraznil potřebu více diferencovat hodnocení v kategorii malých a středních firem. Informoval o zpracovaném projektu Restrukturalizace národního hospodářství ČR, který k diskusi předkládá KZPS ČR a Hospodářská komora ČR. Upozorňuje na neutěšení stav zejména v segmentu malých a středních firem u nás, které jsou často v pozici subdodavatelů zahraničních firem, bez vlastního vývoje a inovací v pozici tzv. montoven, které dělají práce ve mzdě nebo dodávají jenom komponenty.

Ing. Jan Preclík
Rozebral některé zkušenosti z hodnocení soutěže MANAŽER ROKU, které přispívají k její větší objektivitě a transparentnosti.

Ing. Marek Pavlík
Upozornil na potřebu lepší vzájemné informovanosti o efektivním čerpání prostředků fondů EU, zejména ve sdílení nejlepší praxe „best practices“ z úrovně ministerstva, krajů a regionů.

Ing. Václava Štědrá
Uvedla, že u EU projektů není samostatné kritérium požadující sdílení informací.

JUDr. Hana Machačová
Vznesla dotaz jaké jsou aktivity Středočeského kraje k řešení dopravní infrastruktury směrem na Jižní Čechy a v budování protipovodňových opatření.

Mgr. Karel Horčička
Informoval o realizovaných protipovodňových projektech. Zejména je snaha navrhovat a přijímat opatření k eliminaci „bleskových povodní“. Kraj bude vytvářet fond sloužící k realizaci rychlých technických opatření. Kraj rovněž podporuje výstavbu dálnice na jih Čech.

 

V Praze, 13. 10. 2014
Zapsal Rastislav Lukovič