Soutěž o nejlepší STUDENTSKOU ESEJ v rámci soutěže MANAŽER ROKU

Soutěž o nejlepší STUDENTSKOU ESEJ v rámci soutěže MANAŽER ROKU

14 prosince, 2013

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace ČR jako vyhlašovatelé soutěže MANAŽER ROKU vypisují soutěž o nejlepší studentskou esej. Tematicky se zaměřuje na roli manažera a důsledky jeho rozhodnutí, druhým tématem jsou kritéria hodnocení úspěšnosti manažera.

Autoři nejkvalitnějších esejí budou přítomni a zviditelněni na slavnostním galavečeru ocenění vítězů soutěže MANAŽER ROKU 24. dubna 2014 za účasti čtyř set manažerů, vrcholných politiků a médií.

 

I. Téma

1. Jaká by měla být role úspěšného manažera v české společnosti (society)?

Esej by se měla zabývat dopady konání úspěšného manažera na jeho stakeholdery (zákazníci, zaměstnanci, majitelé, stát, veřejnost atd.). Náplní práce by měla být i polemika nad morálními závazky a povinnostmi manažera v dnešní době a nad jejich dodržováním v České republice ve srovnání se zahraniční praxí nebo s nějakým „ideálním stavem“.

2. Jak srovnávat úspěšné manažery?

Cílem práce by mělo být navržení komplexního multikriteriálního modelu hodnocení úspěšného manažera. Model by měl poskytnout kvantitativní výsledky hodnocení, které se budou dát snadno porovnat. Model by měl brát zřetel na konkrétní postavení manažera a specifika jeho oboru.

 

II. Formální úprava

Práce bude vytištěna ve formátu A4 nebo zaslána v elektronické podobě. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (Times New Roman, Garamond, Georgia apod.).

Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší.

Stránky jsou průběžně číslovány mimo titulní stranu.

U tabulek a obrázků se uvádí číslo a pojmenování. V textu je na ně odkazováno (například: viz. Obr. 3.3, jak je zřejmé z tab. 7.1). Pod obrázkem či tabulkou nesmí chybět uvedení zdroje (je-li tvůrcem tabulky či obrázku autor, doporučujeme uvést „zdroj:autor“). Tabulky a obrázky by se měly vždy vztahovat k textu. V opačném případě je umisťujeme do přílohy.

Celková délka práce by neměla překročit 15 stran bez příloh. Návrh modelu (týká se tématu 2) může být zpracován i v programu excel (nebo nějakém podobném) a tvořit přílohu práce.

 

III. Struktura práce

U prvního tématu doporučujeme formu eseje – dostatečně volná struktura.

U druhého tématu doporučujeme strukturovat práci na část úvodní, část shrnující hlavní aktuální poznatky a problémy, část návrhovou – praktickou a závěr. Následuje seznam citované literatury a přílohy.

 

IV. Hodnocení

Hodnocení bude dvoustupňové:

1. kolo – hodnocení prací dle připravených kritérií (komplexnost, reálnost, přínos apod.) = bodové ohodnocení.

2. kolo – 10 nejlépe hodnocených prací bude hodnotit nominovaná komise, složená ze zástupců vyhlašovatelů, manažerských a akademických osobností a partnerů soutěže.

 

V. Termíny

Vyhlášení soutěže o nejlepší esej – od 2. prosince 2013

Zájemci o účast v soutěži se oficiálně zaregistrují jako účastníci soutěže na e-mailu joklova@cma.cz

Případné dotazy zodpoví Tomáš Studnička z České manažerské asociace – tel.: 224 109 434

Termín odevzdání eseje: 7. března 2014 do 12 hodin, zaslání na joklova@cma.cz

Termín vyhlášení finalistů – účastníků 2. kola: pondělí 31. března 2014

Termín vyhlášení vítězů TOP 10: středa 9. dubna 2014

Předání ocenění třem vítězům soutěže o nejlepší Esej na galavečeru vyhlášení vítězů soutěže MANAŽER ROKU: čtvrtek 24. dubna 2014

 

V. Ocenění

odměna pro vítěze – laptopy a mobily pro tři nejlepší eseje a další věcné odměny pro TOP 10

setkání s vyhlašovateli soutěže – představiteli Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českou manažerskou asociací ČR

setkání s úspěšnými manažery – vítězi soutěže MANAŽER ROKU / dle dohody /

účast třech studentů a jejich partnerů/rodičů na galavečeru při vyhlášení vítězů MANAŽERA ROKU – 24. dubna 2014, předání ocenění při galavečeru

zviditelnění vítězů TOP 10 v médiích vyhlašovatelů / měsíčník Svazu průmyslu a dopravy ČR Spektrum, newsletter SP Info – zaslán na 1600 firem, web, časopis České manažerské asociace – Manažer Info, časopis Výrobní družstevnictví / a u vybraných mediálních partnerů / v celostátních médiích /

zviditelnění vítězů ve Studenta Media – partnerovi soutěže o nejlepší Esej

 

Informace o soutěži MANAŽER ROKU najdete na webové stránce soutěže MANAŽER ROKU www.manazerroku.cz

 Tisková zpráva zde…