MANAŽER ROKU: tradice úspěšných pokračuje

MANAŽER ROKU: tradice úspěšných pokračuje

22 března, 2014

ROZHOVOR
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.
prezident České manažerské asociace

kafka_n

 

Můžete našim čtenářům přiblížit soutěž MANAŽER ROKU?

Troufám si říci, že MANAŽER ROKU je nejprestižnější a nejpropracovanější manažerskou soutěží v ČR, s dvacetiletou tradicí – letos probíhá již její 21. ročník. Jejím cílem je vyhledat a ocenit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Soutěž má tři vyhlašovatele – Svaz průmyslu a dopravy, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Českou manažerskou asociaci, která je zároveň organizátorem této soutěže a jejímž prezidentem jsem. Mezi vítěze a finalisty patřili manažeři známí široké veřejnosti, jako je Jan Mühlfeit, Zbyněk Frolík, Eva Syková či Jan Světlík. Soutěž také – a to je podle mne jejím hlavním smyslem – nalezla a představila řadu vynikajících manažerů veřejnosti méně známých, jako byla například loňská Manažerka roku paní Olga Kupec.

Přihlášení manažeři a manažerky soutěží ve 26 odvětvích o titul Manažer odvětví. Dále jsou všichni finalisté zařazeni dle věku a velikosti firmy či instituce, kterou vedou, a jsou z nich vybráni Mladý manažerský talent do 35 let, Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců a Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců. Ze všech finalistů je vybráno nejlepších deset (TOP 10 MANAŽER ROKU), a konečně absolutní vítězové daného ročníku: Manažerka a Manažer roku. Absolutní vítězové z předchozích let se sdružují v Klubu Manažera roku (KMR).

 

Jaká jsou kritéria pro posuzování manažerů?

Při hodnocení je přihlédnuto k osobnímu přínosu manažera pro firmu, jejím podnikatelským výsledkům i v krizi, celospolečenským přínosům výrobků a služeb firmy, pracovně-sociálním a vzdělávacím aktivitám i environmentálnímu přístupu. Manažer musí mít vysokou kvalifikaci ve svém oboru i v oblasti řízení, využívat a rozvíjet moderní metody řízení firmy, vyznačovat se se strategickým a invenčním myšlením, svou manažerskou profesi uplatňovat v podmínkách evropského ekonomického prostoru, být schopen získávat své podřízené pro cíle firmy, podnikat korektně-eticky a řídit se Kodexem manažera, který je uveden zde.

 

Jak posuzování probíhá v praxi?

Soutěž je veřejná, návrhy na účast v soutěži podávají právnické i fyzické osoby prostřednictvím Nominačního listu vyplněného nominátorem nebo nominační institucí. Nejprve je tedy potřeba být nominován, a to firmou, institucí, profesním svazem a podobně, ale i třeba podnikající fyzickou osobou. Nikdo nemůže nominovat sám sebe, může se ale přihlásit u nominující instituce, která nominaci zváží a často sama aktivně některé kandidáty navrhuje. Pokud nominovaný nominaci přijme, sám zasílá písemnou přihlášku k soutěži. V ní vyjádří souhlas s účastí, zaváže se k uhrazení vložného 15 000 Kč k uhrazení nákladů spojených se soutěží a prohlásí, že organizátoři jsou oprávněni používat jeho osobní údaje. Nominováni mohou být i cizinci, také pro ně ovšem platí podmínka, že manažerské funkce musí v ČR vykonávat nejméně po tři roky.

Soutěž začíná nominačním obdobím, které bylo letos prodlouženo do 28. února. Následuje zpracování a podání přihlášek. Poté komise hodnotí přihlášené manažery a manažerky. Vše bude zakončeno slavnostním vyhlášení výsledků soutěže 24. dubna.

Každou přihlášku komise podrobně prozkoumá, finalisty navštíví i v jejich vlastním prostředí. Ověřuje dostupné informace, přidanou hodnotu podnikání dotyčného soutěžícího. Diskuse v komisi někdy bývají bouřlivé, posuzování je velmi náročné.

 

Prozradíte nám jména odborníků, kteří jednotlivé manažery posuzují?

Vrcholným orgánem soutěže je Řídící výbor, složený ze zástupců vyhlašovatelů a partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu. Samotné hodnocení a zařazení soutěžících do kategorií podle odvětví působnosti, věkové kategorie a velikosti firmy pak provádí Hodnotitelská komise jmenovaná Řídícím výborem, která zpracuje podklady pro Národní komisi. Ta je rovněž jmenována Řídícím výborem a je složena z významných osobností managementu, odborníků delegovaných jednotlivými svazy, oceněných Manažerů roku z období 1993–2012 a partnerů soutěže. Národní komise se podrobně seznámí s materiály Hodnotitelské komise a podle schválených zásad vyhodnotí a hlasováním zvolí vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích.

Soutěžící jsou tedy hodnoceni dvoukolově, dvěma nezávislými komisemi, což považuji za hlavní charakteristiku soutěže MANAŽER ROKU.

Jména členů Národní komise zveřejňujeme až po vyhlášení výsledků, aby nemohli být nikým ovlivněni. Pokud jde o Řídící výbor a Hodnotitelskou komisi, ty jsou ale poměrně stabilní a jejich složení s konkrétními jmény máme na webových stránkách. Jejich seznam je ale poměrně dlouhý, proto jen uvedu, že předsedou Řídícího výboru je letos předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák a předsedou Hodnotitelské komise prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

 

Kdo má tedy šanci v soutěži uspět?

V soutěži má šanci uspět ten, kdo splní její kritéria. Není ale třeba se obávat, pokud si někdo nevěří: oceňováni bývají i manažeři malých firem či institucí, a to i regionálních. Na velikost či pragocentrismus nehrajeme. Dokonce u těchto méně známých manažerů je přidaná hodnota případného úspěchu v soutěži ještě vyšší – jejich podnikání tak může získat zvýšené renomé, které jim jistě pomůže v dalším rozvoji.

 

V rámci soutěže probíhá zpravidla doprovodný program. Na co se mohou návštěvníci finále těšit?

Představení všech finalistů a vyhlášení vítězů proběhne již tradičně v pražském paláci Žofín. Očekáváme účast zhruba 400 manažerů, odborníků, novinářů a dalších osob. Záštitu nad letošním ročníkem, obdobně jako nad předchozím, převzal prezident ČR pan Miloš Zeman, který přislíbil účast a aktivní předávání ocenění. Před samotným vyhlášením vítězů se v době od 12 do 14 hodin uskuteční kulatý stůl s vrcholnými představiteli české vlády. K diskusi jsou zváni český premiér pan Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace pan Pavel Bělobrádek. Za vyhlašovatele soutěže MANAŽER ROKU jmenujme pana Jaroslava Hanáka a pana Jana Wiesnera. Diskutovat budou i vítězové předcházejícího ročníku soutěže MANAŽER ROKU pan Jan Světlík a paní Olga Kupec, kteří budou zároveň tváří této akce – je tradiční filozofií této soutěže, že dáme loňským vítězům ještě před předáním „žezla“ prostor pro prezentaci jejich názorů. Hlavním tématem kulatého stolu bude kritický pohled manažerů a představitelů byznysu na vládní prohlášení a první kroky nové vlády, zejména ve vztahu ke konkurenceschopnosti České republiky.

Děkuji za rozhovor…

 

Rozhovor připravila Jana Henychová a Mirek Dočkal.
Publikováno v časopise Výrobní družstevnictví č. 3/2014.