MANAŽER ROKU 2014: Studentská soutěž

MANAŽER ROKU 2014: Studentská soutěž

15 prosince, 2014

Studentská soutěž 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU nabízí studentům ke zpracování následující témata:

1) Jak se konkrétní česká firma vyrovnala s krizí

– „kvantifikovatelné téma“, které zahrnuje především požadavek na vysvětlení podstaty překonání krize na vývoji finanční situace. Základem je DUPontova analýza, resp. rozklad syntetického ukazatele ROE (čistý zisk/vlastní kapitál) = čistý zisk/tržby x tržby/aktiva. Konkrétně to znamená, že celkovou rentabilitu vlastního kapitálu ovlivňuje rentabilita tržeb, obrat aktiv a finanční páka. Každá firma volí jinou strategii k překonání krize a právě ta by měla být podchycena v DUPontově rozkladu, který by měl zahrnovat časovou řadu za rok 2007 – 2013, resp. 2014. Součástí práce bude i akcent inovace a inovační potenciál předmětné společnosti v časové řadě 2007-2013, resp. 14.

 • Cíl práce: analýza a syntéza vývoje výkonnosti společnosti v období 2007 – 2013,14. Na základě kauzální analýzy studenti identifikují klíčové příčiny krize a zhodnotí účinnosti přijatých opatření k jejímu překonání. V rámci celkového zhodnocení mohou rovněž využít informace ze zprávy Business Europe. Při zpracování této práce je kladen důraz především na jednoznačnou interpretaci získaných výpočtů a získaných informací z daného podniku. Pro celkový pohled na výkonnost společnosti bude využita již zmíněná analýza časové řady a dále mezipodnikové srovnávání především s konkurenčními firmami nebo v rámci odvětví.
 • Pro koho je práce určena: především pro bakaláře, ale mohou se zapojit i studenti z magisterského studia.
 • Poměr teorie a praxe: 60 % teoretických znalostí, 40 % praktických informací.

2) Příběh úspěšné spolupráce konkrétní firmy se školou/školami, nebo příběh talentovaného studenta, který své dovednosti úspěšně uplatnil ve firmě

– „popisné téma“, která by bylo alternativou pro studenty, kteří se necítí silní ve finanční problematice. Zde je ale kladen prioritní důraz na splnění základních formálních pravidel a podmínek zpracování práce.

 • Cíl práce: studenti popíší konkrétní příklad úspěšné spolupráce školy/studenta s firmou a zdůrazní její cíle, průběh (přednosti vs. nedostatky), výsledek a závěry – hlavní přínosy spolupráce pro obě dvě strany a jaké výhody spolupráce přinese do budoucna. V rámci této práce je kladen důraz především na osobní vhled do dané problematiky a její zhodnocení vlastním názorem na věc v návaznosti na prakticky získané informace.
 • Pro koho je práce určena: především pro magistry, ale mohou se zapojit i studenti z bakalářského studia.
 • Poměr teorie a praxe: 30 % teoretických znalostí, 70 % praktických informací.

 

 • Studenti si mohou vybrat pro zpracování jedno z daných témat. U prvního tématu doporučujeme strukturovat práci na část úvodní, část hlavní (aktuální poznatky/skutečnosti/problémy apod.), část návrhovou (řešení, výsledky, výpočty apod.) a část závěrečnou (shrnující). U druhého tématu doporučujeme formu eseje.
 • Práce musí mít rozsah minimálně 8 – 10 stran bez příloh. Doporučené řádkování je 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt. Podrobné informace k formálním požadavkům a podmínkám pro zpracování práce naleznete zde: http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/
 • Termín realizace soutěže: od ledna 2015 do 15. března 2015.
 • Své práce mohou studenti zasílat: Ludmile Koutské, mail: koutska@cma.cz, která bude figurovat rovněž jako kontakt pro případné zodpovídání dotazů.
 • Soutěž bude vyhodnocena týmem odborníků Vysoké školy ekonomické v Praze. Hodnocení bude dvoustupňové. První kolo bude zahrnovat hodnocení všech prací dle stanovených kritérií (např. komplexnost, reálnost, přínos apod.). Druhé kolo bude spočívat v hodnocení deseti nejlépe ohodnocených prací nominovanou komisí. Výsledky soutěže budou vyhlášeny při slavnostním vyhlašování soutěže MANAŽER ROKU 2014, tj. 23. dubna 2015.
 • Autoři prvních tří nejlepších prací získají tablety Samsung v hodnotě 10 000 Kč a budou mít příležitost vystoupit na podium v rámci slavnostního vyhlášení soutěže MANAŽER ROKU v paláci Žofín. Součástí bude i jejich následná medializace. Prvních deset rovněž obdrží diplom, který jim po domluvě předá zástupce příslušné univerzity. Ostatním finalistům budou vytvořeny elektronické grafické listy s poděkováním za aktivní účast a jejich příspěvky. Nejlepší práce budou umístěny na webu soutěže MANAŽER ROKU, na webových stránkách vyhlašovatelů soutěže a na webu kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání v rubrice Spolupráce, která je zaměřená právě na příklady úspěšné praxe spolupráce firem a škol.

 

mr_s

Materiál zpracovala:
Zuzana Chmelíková

Marketingová agentura Finley
Mobil: +420 732 774 676
E-mail: zuzana@finley.cz
Web: www.finley.cz