24. ročník soutěže MANAŽER ROKU
Informace pro představitele odvětvových svazů a asociací
o možnostech zapojení do soutěže MR 2016.

 

Obsahově-metodické informace o možnostech spolupráce a zapojení do přípravy, průběhu a slavnostního vyhlášení výsledků MR 2016, které se uskuteční 20. dubna 2017 v paláci Žofín.

Poslání soutěže a její tradice:

Soutěž o Manažera roku byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v ČR. Je prezentací moderních metod řízení, vývoje a trendů. Umožňuje ocenit osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky a společnosti.  Postupně byla rozšířena i na další oblasti – kulturu, sport a veřejnou správu.

Podmínky pro účast v soutěži:

 • soutěžící je manažerem/manažerkou v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice
 • manažerské funkce vykonává v České republice nejméně po tři roky (nemusí být občanem České republiky)
 • podání písemné přihlášky do soutěže Manažer roku, která obsahuje vyjádření souhlasu s účastí v soutěži, závazek k uhrazení vložného (15 000,- Kč s DPH) a prohlášení o oprávnění používat osobní údaje

Účastník musí vyhovovat těmto kritériím:

 • má osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy či organizace
 • má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení
 • využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyznačuje se strategickým a invenčním myšlením
 • dovede si získat a motivovat pracovníky společnosti či organizace pro cíle firmy
 • vyznačuje se vysokou etickou úrovní jednání v podnikání, řídí se Kodexem manažera

Harmonogram soutěže:

Nominační období: říjen 2016 – únor 2017
Zpracování a podání přihlášek: listopad 2016 – únor 2017
Hodnocení: prosinec 2016 – březen 2017
Slavnostní vyhlášení výsledků: 20. dubna 2017

Etapa nominačního období: říjen 2016 – únor 2017

Podmínky a způsob nominace:

Soutěž je veřejná, návrhy na účast v soutěži podávají právnické i fyzické osoby prostřednictví Nominačního listu vyplněného nominátorem a/nebo nominační institucí:

 • finalisté soutěže MR
 • Klub Manažerů roku
 • svazy, asociace a profesní sdružení (dále jen svazy)
 • vysoké školy, univerzity, poradenské firmy
 • státní, soukromé a veřejné instituce
 • představenstva vyhlašovatelů
 • členové Řídícího výboru a Hodnotitelské komise soutěže MR

Způsob oslovení k nominaci:

 • Dopis k nominaci s nominačním listem (viz příloha)
 • osobní jednání s představiteli svazů a institucí

Etapa zpracování a podání přihlášek: listopad 2016 – únor 2017

Etapy a způsob hodnocení účastníků soutěže:

NOMINAČNÍ LIST
 • zpracovává nominátor (jednotlivec/instituce)
 • ve zdůvodnění návrhu přiděluje body v 5. charakteristikách
 • na zvláštní list papíru uveďte stručnou specifikaci důvodů, které vedou k navržení jmenované/ho do soutěže
 • uvede, zda nominaci s kandidátem osobně projednal: ano / ne souhlasí: ano / ne

Přijetí a posouzení nominace – projektová kancelář Manažera roku (ČMA)

 • ověření a kontrola správnosti údajů z nominačního listu
 • zaslání přihlášky do soutěže a žádosti o projednání nominace na vedení/představenstvo firmy, organizace
 • kontaktování a informování nominovaného o nominaci

Zpracování, projednání a zaslání přihlášky

PŘIHLÁŠKA
 • předepsané charakteristiky zpracovává firma, organizace a souhlas s účastí v soutěži potvrzuje vedení/představenstvo
 • prohlášení o dodržování etického kodexu nominovaného manažera
 • prohlášení nominovaného manažera o oprávnění používat osobní údaje
 • závazek k uhrazení vložného (15 000,- Kč s DPH)

Přijetí a registrace přihlášky – projektová kancelář MR

 • ověření úplnosti předepsaných údajů, uhrazení vložného a zaslání fotografie
 • ve spolupráci s předsedou Hodnotitelské komise (dále jen HK) určení dvojice hodnotitelů

Etapa hodnocení: prosinec 2016 – březen 2017

Hodnotící schůzka a zpracování hodnocení

 • telefonické/emailové kontaktování manažera a domluva termínu osobní návštěvy u manažera ve firmě/organizaci
 • strukturovaný rozhovor dvojice hodnotitelů s manažerem na jeho pracovišti k otázkám:
 • osobního přínosu manažera pro firmu/organizaci
 • podnikatelských výsledků a konkurenceschopnosti firmy/organizaci
 • celospolečenského přínosu firmy/organizace – výrobky a služby atd.?
 • pracovně-sociálních a vzdělávacích aktivit
 • environmentálního přístupu apod.
 • zpracování strukturovaného hodnocení z hlediska:
 • úrovně manažerských znalostí, dovedností a schopností
 • hlavních přínosů pro firmu
 • mimořádnosti pozice daného manažera/firmy/organizace v ČR a v zahraničí
 • neobvyklé angažovanosti manažera

Zpracování materiálu pro Národní komisi (dále jen NK) v projektové kanceláři MR  ve spolupráci s předsedou HK

 • kompilace přihlášky, hodnocení od členů HK, manažerských odpovědí, účasti v předcházejících ročnících do souhrnného materiálu pro NK
 • rozdělení finalistů dle odvětví (podmínka nejméně 3 finalisté), věku, velikosti firmy
 • určení svazů/asociací ke spoluhodnocení Manažerů odvětví

Žádost o spoluhodnocení na svazu:

Projektová kancelář MR zašle jednotlivým svazům emailem žádost obsahující pravidla hodnocení a seznam finalistů v odvětví. Bude připravena poskytnout doplňující informace (Materiál NK se nepředává) Pro zvýšení objektivnosti a kvality hodnocení odvětvové komise, je tato komise povinna přiložit k bodovému hodnocení i stručné, ale výstižné písemné zdůvodnění nejvýše ohodnoceného manažera. Odvětví MR kde svazy nespolupracovali v nominaci finalistů, rozhoduje Národní komise.

Postup k oslovení prezidenta/ředitele svazu ke spolupráci v hodnocení

Tajemník soutěže MR cca 14 dní před slavnostním vyhlášením na Žofíně zašle dopis na prezidenta/výkonného ředitele svazu se žádostí o pokračování spolupráce, ve kterém mu sdělí, že dle rozhodnutí Řídícího výboru soutěže Manažer roku 2016 a podle podmínek soutěže do finále postoupilo 3 a více jimi nominovaných kandidátů z odvětví č.: xxx, čímž je předpoklad vybrat Manažera odvětví. Manažer odvětví bude vybrán Národní komisí s přihlédnutím k hodnocení svazu. Toto hodnocení prosíme vyjádřit písemně do 14. 4. 2017 formou vyplněním níže uvedené tabulky, doplněné o stručné (do 300 znaků) zdůvodnění vítěze. Tabulka zahrnuje složení zástupců svazu a finalistů v daném odvětví. Ve svém hlasování postupujte následovně:

 1. Zástupce svazu bude mít k dispozici celkem 9 bodů. Svému kandidátovi na Manažera odvětví může dát maximálně 5 bodů, zbylé 4 body může využít, nebo je nemusí využít vůbec, přičemž součet přidělených bodů nesmí být větší než 9.
 2. V případě, že dojde při hodnocení odvětví svazem a Národní komisi k paritě, to znamená, že dostanou stejně bodů, bude preferován manažer, který se umístil nejvýše v hodnocení svazu.
 3. Napíšete zápis, kde uvedete počet přidělených bodů jednotlivým soutěžícím a zdůvodnění vítěze. Tento elektronicky/poštou předáte tajemníku soutěže MR.
 4. Národní komise bude před svým hlasováním informována o výsledku hlasování svazu, pak provede volbu Manažera odvětví stejným způsobem, přičemž k bodům uděleným komisí svazu se připočte trojnásobek podílu součtu bodů všech členů NK, vydělených počtem hlasujících členů NK.

Odvětví: xxx

Člen hodnotící komise\finalista
Celkem bodů
Pořadí

Zdůvodnění vítěze:

Informace o způsobech hlasování v Národní komisi (NK)

Podle pravidel soutěže má NK 15 členů, kteří proporcionálně zastupují vyhlašovatele soutěže, partnery soutěže, členy Klubu Manažerů roku a členy Hodnotitelské komise. Její složení schvaluje Řídící výbor soutěže.

NK uskuteční dvě zasedání. Na 1. zasedání (cca 14 dní před slavnostním vyhlášením na Žofíně) členové proti podpisu převezmou důvěrný materiál Hodnotitelské komise s charakteristikami všech finalistů a s jejich rozdělením do skupin podle odvětví (3 a více soutěžících v každém odvětví), věku (Mladý manažerský talent) a velikosti firmy (Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců a Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců).

Na 2. zasedání (v předvečer slavnostního vyhlášení na Žofíně) jsou informováni, že jednotlivé odvětvové svazy podle spolupráce při nominaci finalistů obdržely příslušné podklady s instrukcí, jak volby na svazech uskutečnit. Byly ustaveny tříčlenné odvětvové komise, každý člen komise měl k dispozici celkem 9 bodů; svému kandidátovi na Manažera odvětví mohl dát maximálně 5 bodů. Zbylé 4 body mohl využít pro hodnocení ostatních manažerů. Nebo body nemusel využít vůbec. Součet přidělených bodů nesměl být větší než 9. O uskutečněných volbách provedly odvětvové svazy zápis o počtu přidělených bodů jednotlivým soutěžícím a stručné zdůvodnění volby vítěze, který předaly tajemníku soutěže MR. Uvedené obálky tajemník soutěže MR odevzdá členům sčítací komise.

Členové NK se podílejí na volbě Manažera odvětví. Aby se zachovala proporcionalita hlasů mezi odvětvovými svazy a NK, Řídící výbor soutěže rozhodl, že k hodnocení 3 členné odvětvové komise budou připočteny hlasy (body) 1/5 všech 15- ti členů NK tj. proporcionálních 3 členů.

Volba Mladého manažerského talentu, Vynikajícího manažera malé firmy do 50 zaměstnanců a Vynikajícího manažera střední firmy do 250 zaměstnanců, volba TOP 10 MR, volba Manažerky roku a Manažera roku probíhá plně v kompetenci NK.

Členové sčítací komise při sčítání hlasů „Manažerů odvětví“ k zaslaným bodům od svazů připočtou 1/5 součtu všech bodů, které daný manažer/manažerka obdržela o všech členů NK. Takto se bude pokračovat u všech odvětvích.

Slavnostní vyhlášení – Hyde park: 20. duben 2017

Patron odvětví – předání ocenění

Vyhlašovatelé a organizátoři soutěže MR 2016 představitelům svazů, které se podílely na nominaci MR 2016 (nominovaly 3 a více manažerů/manažerek s postupem do finále na Žofín), nabídnou spolupráci při oceňování těchto finalistů MR 2016 v pozici „Patrona odvětví“.

Ve Velkém sále paláce Žofín budou sedět u kulatého stolu se třemi/čtyřmi finalisty daného odvětví. Moderátor/ka  představí Patrona odvětví, běží videospot/fotoprezentace/powerpointová prezentace či slovní komentář daného odvětví – max. 30 vteřin, Patron jde na jeviště, kde bude předávat ocenění. Moderátorka/ka  zatím postupně představí každého finalistu sedícího u stolu. Na obrazovce se promítne fotografie finalisty se jménem, následuje 30 vteřinový videospot/fotoprezentace/powerpointová prezentace (dle zaslaných podkladů). V průběhu představování jde každý finalista na podium, kde Patron odvětví osobní gratulací a potřesením rukou poblahopřeje finalistovi/finalistce k úspěchu a ženám předá květinu, kterou mu přinese hosteska. Ocenění pro finalistu (diplom, skleněný symbol a odznak) bude mít každý manažer/manažerka před sebou a nepředává se. Jakmile budou na podiu všichni finalisté daného odvětví, moderátorka položí každému finalistovi 1 otázku. Následně je vyhlášen Manažer odvětví.

Společná fotografie

Po ukončení slavnostního vyhlášení nabízíme možnost pořízení společné fotografie představitelů svazu/asociace s finalisty daného odvětví a dalšími přítomnými manažery před palácem Žofín.

Dokumentační DVD – MANAŽER ROKU 2016

V květnu 2017 bude zpracováno dokumentační DVD z vyhlášení soutěže MR 2016 a v domluveném počtu kusů bude bezplatně předáno příslušnému svazu k vlastnímu využití.

Další možnosti spolupráce se soutěží  MANAŽER ROKU 2016

Zejména v oblasti medializace a promoaktivit, které jsou součástí Mediálního plánu MR 2016. Promoaktivity probíhají celoročně, např. při pravidelných setkáních s hejtmany jednotlivých krajů, setkání s vítězi soutěže MR, akce Klubu Manažerů roku a další.

nominacni_proces_2016b