Manažerská špička kritizuje školství: Nevzdělává pro praxi

Špičkoví čeští manažeři hodnotí český vzdělávací systém v návaznosti na potřeby trhu práce velmi kriticky. Vyplynulo to z ankety mezi posledními dvěma ročníky finalistů soutěže Manažer roku, nejstarší a nejprestižnější české manažerské soutěže, která má za sebou již 21 let.

Prakticky bez výjimky jsou manažeři nespokojeni s učňovským školstvím, které není nastaveno tak, aby uspokojilo poptávku firem. Mnohé obory podle nich neexistují vůbec, z dalších vychází minimum absolventů a i ti jsou nezřídka nedostatečně připraveni.

Jen o málo lepší názor mají manažeři na střední odborné školství. Firmy si často zájemce o práci přeškolují, ty větší někdy zakládají vlastní učňovské a střední školy.

Zásadní problém je vedle kvality absolventů samotné nastavení vzdělávacího systému, který dlouhodobě neodpovídá potřebám trhu práce. „Naše školství je v krizi a vychovává nezaměstnatelné lidi. To je pro průmysl velký problém. Proto máme mimo jiné vlastní střední školu a gymnázium,“ říká Manažer roku 2012 Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s.

Pokud jde o vysoké školy, názory na kvalitu absolventů se různí, ale shodují se v tom, že absolventů technických vysokoškolských oborů je málo. „Technické vysoké školy si ve většině udržely slušnou úroveň přípravy studentů, nicméně je jich velký nedostatek,“ řekl Manažer roku 2013 Karel Žďárský, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Farmet a.s.

Podle tuzemských manažerů je celkově vysokoškoláků příliš mnoho a nejsou prakticky použitelní, mnohé obory jsou „bezobsažné“. Shodují se i v tom, že příliš vysoký je i počet středoškoláků na oborech s maturitou, což má dopad na degradaci úrovně studia a následně poškozuje i schopné studenty.

Mezi důvody úpadku školství manažeři uvádějí zejména laxnost předchozích vlád a jejich názor, že „trh vše vyřeší“, menší zájem samotných žáků a jejich rodičů o technické obory, dotaci na žáka, která nutí školy přijímat a nechat procházet i ty, kteří obor dobře nezvládají, nedostatečné finanční ocenění a nízkou prestiž učitelské profese. Školy podle manažerů vychovávají „pro minulost“, výuka je nezřídka zastaralá v teorii a často nepropojená s praxí.

Školství má podle tuzemských manažerů špatnou strukturu, zejména střední a vysoké soukromé školy, ale i jednotlivé obory vznikají bez vlivu státu a zaměstnavatelů.

Školství trpí nadbytkem koncepčních změn zejména na základním a středním stupni, které nevedou ke zlepšení. Motivace studentů a učňů je nedostatečná, jednou z cest jejího zvýšení jsou stipendia.

Školy neučí studenty tvůrčímu myšlení, samostatnosti, řešení problémů. Absolventi mají podle manažerů nedostatečné vzdělání v cizích jazycích i v matematice a postrádají logické myšlení.

Jen výjimečně se vyskytl názor, že situace se začíná lepšit, výjimečně bylo rovněž zmíněno, že jde o celoevropský problém. Ojediněle zaznělo, že školy jsou dimenzovány na větší počty žáků a nereagovaly na dlouhodobý populační pokles.

Velký počet škol a způsob jejich financování vede k tomu, že školy se stávají rukojmími žáků. Ve spojení s odbouráním duálního systému vzdělávání v učňovských oborech to má za následek, že klesá úroveň vzdělání a chybí odborníci, především v technických oborech. Podniky tedy kooperují již dnes se školami, jedná se ale o osamocená řešení. Stát tomu musí dát ucelenou koncepci, pokud chce udržet konkurenceschopnost české ekonomiky,“ shrnula problematiku Manažerka roku 2012 Olga Kupec, jednatelka a majitelka společnosti Abydos s.r.o.

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

Jde o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního, již 22. ročníku soutěže, proběhne 23. dubna 2015 v pražském paláci Žofín. Další informace naleznete zde.

 

Kontakt pro zájemce o účast v soutěži MANAŽER ROKU

Dr. Rastislav Lukovič, tajemník soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, e-mail: lukovic@cma.cz

 

Tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

 

PR podpora soutěže MANAŽER ROKU

Miroslav Dočkal, tel.: +420 608 573 798, e-mail: mirekdockal@volny.cz