O soutěži

Poslání soutěže

Soutěž o MANAŽERA ROKU byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v České republice. Je prezentací moderních metod firemního řízení, jejich vývoje a trendu. Umožňuje ocenit osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky.

 

Organizace a průběh soutěže

Soutěž je veřejná, návrhy na účast v soutěži mohou podávat právnické osoby, podnikající fyzické osoby, ministerstva, svazy měst a obcí, zastupitelstva všech stupňů, banky, investiční fondy, zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní svazy, asociace, unie, hospodářské komory, správní nebo statutární orgány firem, družstev, nominátoři (odborníci na management, účastníci minulých ročníků soutěže, profesoři vysokých škol, výkonní manažeři), případně další instituce. Zaměstnavatelské svazy, asociace, regionální hospodářské komory atd., sledující manažery v okruhu své působnosti, provedou jejich výběr na základě podmínek a kriterií soutěže. Všechny přihlášky, které budou splňovat předepsané náležitosti, budou zařazeny do soutěže.

 

Podmínky a kritéria

 • Soutěžící je manažerem/manažerkou v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.
 • Manažerské funkce vykonává v České republice nejméně po tři roky (nemusí být občanem České republiky).

Podání písemné přihlášky do soutěže MANAŽER ROKU, která obsahuje vyjádření souhlasu s účastí v soutěži, závazek k uhrazení vložného (15 000 Kč s DPH) a prohlášení o oprávnění používat osobní údaje.

Dále musí vyhovovat těmto kritériím:

 • má osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy
 • má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení
 • využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyznačuje se strategickým a invenčním myšlením
 • zda svoji manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách evropského ekonomického prostoru
 • dovede získávat pracovníky organizace pro cíle firmy
 • vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání, řídí se Kodexem manažera

 

Způsob hodnocení

K objektivnímu posouzení účastníků soutěže a k regulérnosti jejího průběhu je vytvořen Řídící výbor soutěže, složený ze zástupců vyhlašovatelů a partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu. Hodnocení provádí Hodnotitelská komise jmenovaná Řídícím výborem soutěže.

Hodnotitelská komise zařadí všechny soutěžící podle:

 • odvětví působnosti
 • věkové kategorie
 • velikosti firmy

Posoudí a prověří informace na pracovišti soutěžícího manažera. Výsledky pak zpracuje do exaktních podkladů pro Národní komisi. Národní komise je jmenovaná Řídícím výborem soutěže a je složená z významných osobností managementu, odborníků delegovaných jednotlivými svazy, profesorů vysokých škol, oceněných MANAŽERŮ ROKU z období 1993–2011 a partnerů soutěže. Národní komise se podrobně seznámí s materiály Hodnotitelské komise a podle schválených zásad vyhodnotí a hlasováním zvolí vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích.

Výběr Manažera odvětví

Na výběru Manažera odvětví mají právo podílet se jednotlivé svazy. Odvětví musí být naplněno nejméně 3 finalisty.

Výběr Mladého manažerského talentu do 35 let

Národní komise hlasováním zvolí Mladý manažerský talent do 35 let ze všech soutěžících zařazených dle věkové kategorie.

Výběr Vynikajících manažerů malé a střední firmy

Národní komise hlasováním zvolí Vynikající manažery malé a střední firmy ze všech soutěžících zařazených dle kategorie velikosti firmy.

Výběr TOP 10 MANAŽERA ROKU, Manažerku roku a Manažera roku

Národní komise hlasováním zvolí ze všech finalistů.

Kritéria soutěže

Při hodnocení bude přihlédnuto k:
 • osobnosti a způsobilosti manažera
 • osobnímu přínosu manažera pro firmu
 • podnikatelským výsledkům a konkurenceschopnosti firmy čelit krizi
 • celospolečenským přínosům firmy – výrobky a služby
 • pracovně-sociálním a vzdělávacím aktivitám
 • environmentálnímu přístupu
Řídící výbor 2015
 • JUDr. Rostislav DVOŘÁK - předseda
 • Ing. Daniel BENEŠ, MBA
 • Mgr. Zuzana CERALOVÁ PETROFOVÁ
 • Ing. Ivo GAJDOŠ
 • Ing. Jaroslav HANÁK
 • Ing. Pavel KAFKA, dr.h.c.
 • Prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc.
 • Ing. Ludmila KOUTSKÁ
 • Ing. Rudolf KOZÁK
 • Ing. Dagmar KUCHTOVÁ
 • Vítězslav KULICH
 • Dr. Rastislav LUKOVIČ
 • PhDr. Milan MOSTÝN
 • Ing. Jan MÜHLFEIT
 • Ing. Jan PRECLÍK, M.I.M.
 • PhDr. Ing. Jaroslav ŠUBRT
 • Jan WIESNER
 • Dr. Jan ZIKEŠ
Hodnotitelská komise 2015
 • Ing. Jan PRECLÍK, M.I.M. - předseda
 • PhDr. Dana ČAPKOVÁ
 • Ing. Pavel FRANEK
 • PhDr. Marie JÍRŮ
 • Prof. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D.
 • Ing. Pavel KAFKA, dr. h. c.
 • Prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc.
 • Ing. Ludmila KOUTSKÁ
 • Ing. Eva MATOUŠKOVÁ
 • PhDr. Mgr. Štefan MEDZIHORSKÝ
 • Ing. Jaroslav NYKL
 • Ing. Jitka PANTŮČKOVÁ, CSc.
 • Doc. Ing. Adolf RYBKA
 • Ing. Karel SKLENÁŘ, CSc.
 • JUDr. Ing. Robert SZURMAN
 • Ing. Milan SVAŠEK,M.I.M.
 • Ing. Antonín  ŠINGÁL
 • PhDr. Ing. Jaroslav ŠUBRT
 • Ing. Zdeněk ULMANN
 • Ing. Jaromír ZAJÍČEK, MPA
Národní komise 2015
 • Ing. Jaroslav HANÁK - předseda
 • Ing. Daniel BENEŠ, MBA
 • Mgr. Zuzana CERALOVÁ PETROFOVÁ
 • JUDr. Rostislav DVOŘÁK
 • Ing. Pavel KAFKA, dr. h. c.
 • Prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc.
 • Ing. Rudolf KOZÁK
 • Vítězslav KULICH
 • JUDr. Hana MACHAČOVÁ
 • Ing. Jan PRECLÍK, M. I. M.
 • Lubomír STOKLÁSEK
 • JUDr. Ing. Robert SZURMAN
 • PhDr. Ing. Jaroslav ŠUBRT
 • Jan WIESNER
 • Ing. Jaromír ZAJÍČEK, MPA

Vyhlašovatelé a organizátor

Soutěž MANAŽER ROKU je nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoj elity českého managementu.

Záštitu převzal prezident ČR, Ing. Miloš Zeman, CSc.

Soutěž MANAŽER ROKU, s právem udělovat titul MANAŽER ROKU, MANAŽERKA ROKU, je chráněna ochrannou známkou číslo 231164 Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.